zambiri za ife


147 ife za ifeThe Worldwide Church of God (mwachidule) amatchedwa WKG, English “Worldwide Church of God” (kuyambira pa 3. April 2009 wodziwika m'madera osiyanasiyana padziko lapansi pansi pa dzina la "Grace Communion International"), inakhazikitsidwa mu 1934 ku USA monga "Radio Church of God" ndi Herbert W. Armstrong (1892-1986). Monga kale anali wotsatsa komanso wodzozedwa mlaliki wa Mpingo wa Mulungu wa Tsiku lachisanu ndi chiwiri, Armstrong anali mpainiya polalikira uthenga wabwino kudzera pa wailesi komanso kuyambira 1968 pa wailesi yakanema “The World Tomorrow”. Magazini ya "The Plain Truth" yomwe inakhazikitsidwanso ndi Armstrong mu 1934, inasindikizidwa m'Chijeremani kuyambira 1961 kupita mtsogolo. Choyamba monga "Choonadi Choyera" ndipo kuchokera ku 1973 monga "Zomveka & Zowona". Mu 1968 mpingo woyamba ku Switzerland wolankhula Chijeremani unakhazikitsidwa ku Zurich, ndipo patapita nthaŵi yochepa ku Basel. Mu January 1986, Armstrong anasankha Joseph W. Tkach kukhala wothandizira wamkulu wa m’busa. Pambuyo pa imfa ya Armstrong (1986), Tkach Senior anayamba kusintha pang'onopang'ono, mpaka ulaliki wotchuka wa Khirisimasi mu 1994, momwe Tkach adalengeza kuti kuyambira tsopano tchalitchi sichinalinso pansi pa chakale koma pansi pa pangano latsopano. Zotsatira zake zosintha zazikulu, zomwe kuyambira 1998 zapangitsanso kukonzanso kwa mpingo wonse ndi kusinthidwanso movutikira kwa mabuku onse am'mbuyomu, zasintha gulu lanthawi yotsiriza lachikhazikitso kukhala mpingo waulere wa Chiprotestanti "wamba".

Jesus Christus verändert Menschenleben. Er kann auch eine Organisation verändern. Dies ist die Geschichte, wie Gott die Weltweite Kirche Gottes (WKG) von einer stark alttestamentlich orientierten Kirche, in eine evangelikale Kirche umwandelte. Seit Oktober 20218 ist Greg Williams General Pastor der Kirche von etwa 30'000 Mitgliedern in etwa 550 Kirchen in 70 Ländern der Erde. In der Schweiz ist die Weltweite Kirche Gottes seit 2003 teil der Schweizerische Evangelische Allianz (SEA).

Nkhaniyi imaphatikizapo zopweteka komanso chisangalalo. Mamembala zikwizikwi adachoka kutchalitchicho. Komabe zikwi zambiri zimadzazidwa ndi chimwemwe komanso changu chatsopano cha Mpulumutsi wawo ndi Mombolo wawo, Yesu Khristu. Tsopano tavomereza ndikuteteza mutu wankhani wapangano la Yesu, Moyo, imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Ntchito yowombola anthu kwa Yesu ili pakatikati pa miyoyo yathu.

Kumvetsetsa kwathu kwatsopano kwa Mulungu kumatha kufotokozedwa mwachidule motere:

  • Mulungu Utatu adalenga anthu onse. Kudzera mwaumulungu ndi umunthu wa Yesu Khristu, anthu onse atha kusangalala ndi ubale wachikondi wa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.
  • Yesu, Mwana wa Mulungu, adakhala munthu. Anabwera padziko lapansi kudzayanjanitsa anthu onse ndi Mulungu kudzera mu kubadwa kwake, moyo, imfa, kuuka ndi kukwera kumwamba.
  • Yesu wopachikidwa, woukitsidwa ndi kulemekezedwa ndiye woimirira waanthu kudzanja lamanja la Mulungu ndikukoka anthu onse kwa iye kudzera mu mphamvu ya Mzimu Woyera.
  • Mwa Khristu, umunthu umakondedwa ndikulandiridwa ndi Atate.
  • Yesu Khristu adalipira machimo athu kamodzi ndi nsembe yake pa mtanda. Analipira ngongole yonse. Mwa Khristu, Atate amatikhululukira machimo athu onse ndipo amafuna kuti titembenukire kwa iye ndi kulandira chisomo chake.
  • Tikhoza kusangalala ndi chikondi chake ngati tikhulupirira kuti amatikonda. Tikhoza kusangalala ndi chikhululukiro chake ngati tikhulupirira kuti watikhululukira.
  • Motsogozedwa ndi Mzimu Woyera, timatembenukira kwa Mulungu. Timakhulupirira uthenga wabwino, kunyamula mtanda wathu ndikutsata Yesu. Mzimu Woyera amatitsogolera mu moyo wosandulika wa ufumu wa Mulungu.
  • Tikukhulupirira kuti kudzera mukukonzanso chikhulupiriro chathu titha kupereka chithandizo chamtengo wapatali chotsogolera anthu kwa Yesu ndikuwatsagana nawo panjira iyi.
  • Kaya mukuyang'ana mayankho pamafunso anu okhudza Yesu Khristu ndi momwe angapangitsire kusintha m'moyo wanu, kapena mukuyang'ana mpingo wachikhristu woti uzitcha nyumba yanu yauzimu, tikufuna kukumana ndikukhala nanu pempherani kwa inu.