Kukhululuka: Chofunikira Kwambiri

376 kukhululuka ndikofunika kwambiriPofuna kumupatsa zabwino zokhazokha, ndinatenga Tammy (mkazi wanga) kwa Burger King kukadya nkhomaliro (Kusankha Kwanu), kenako kwa Dairy Queen kuti akadye mchere (Chinachake chosiyana). Mungaganize kuti ndiyenera kuchita manyazi chifukwa chogwiritsa ntchito mawu osavuta akampani, koma monga akunena a McDonalds, "Ndimakonda." Tsopano ndiyenera kukufunsani chikhululukiro (makamaka Tammy!) ndikuyika nthabwala yopusayo pambali. Kukhululuka ndikofunika kwambiri pomanga ndi kulimbikitsa maubwenzi omwe ndi okhalitsa komanso otsitsimula. Izi zimagwiranso ntchito pa maunansi pakati pa atsogoleri ndi antchito, amuna ndi akazi, makolo ndi ana—mayanjano a anthu a mitundu yonse.

Kukhululuka n’kofunikanso kwambiri pa ubwenzi umene Mulungu ali nawo ndi ife. Mulungu, yemwe ndi chikondi, waphimba anthu ndi chofunda cha chikhululukiro chimene watitambasulira mopanda malire (kutanthauza kuti timalandira chikhululukiro chake mosayenera ndi mopanda kubwezera). Pamene tilandira chikhululukiro kudzera mwa Mzimu Woyera ndi kukhala mmenemo, timafika pomvetsetsa bwino momwe chikondi cha Mulungu chilili chaulemerero ndi chodabwitsa monga momwe chikhululukiro chake chiliri. Poganizira za chikondi cha Mulungu kwa anthu, Davide analemba kuti: “Pakuona ine thambo la kumwamba, ntchito ya zala zanu, mwezi ndi nyenyezi, zimene munazikhazika, munthu ndani kuti mum’kumbukira, ndi mwana wa munthu ndani? wa iye?” (Sal 8,4-5). Inenso ndikhoza kudabwa ndikaganizira: mphamvu yaikulu ndi kuwolowa manja kwakukulu kwa Mulungu polenga ndi kusunga chilengedwe chathu chachikulu, chomwe chimaphatikizapo dziko limene, monga ankadziwira, imfa ya mwana wake, m'malo mwa zolengedwa zooneka ngati zopanda pake komanso zochimwa. monga inu ndi ine, tikanafuna.

Mu Agalatiya 2,20 Paulo akulemba mokondwera kuti Yesu Kristu, amene anatikonda, anadzipereka yekha chifukwa cha ife. Tsoka ilo, chowonadi chaulemerero cha uthenga wabwinowu chamizidwa ndi "phokoso" la dziko lathu lomwe likuyenda mwachangu. Ngati sitisamala, tingaiwale zimene Malemba amatiuza ponena za chikondi cha Mulungu chosonyezedwa mwa kukhululuka kochuluka. Phunziro limodzi lofunika kwambiri lolembedwa m’Baibulo lonena za chikondi chokhululuka cha Mulungu ndi chisomo cha Mulungu ndi fanizo la Yesu la mwana wolowerera. Katswiri wa maphunziro a zaumulungu Henry Nouwen ananena kuti anaphunzira zambiri za nkhaniyi pophunzira chithunzi cha Rembrandt cha Kubwerera kwa Mwana Wolowerera. Limasonyeza chisoni cha mwana wopulumukirayo, nsanje yosayenerera ya mbale wokwiyayo, ndi chikhululukiro chachikondi chosapeŵeka cha atate amene amaimira Mulungu.

Chitsanzo china chapadera cha chikondi chokhululukira cha Mulungu ndicho fanizo lofotokozedwanso m’buku la Hoseya. Zimene zinachitikira Hoseya m’moyo wake mophiphiritsa zimasonyeza chikondi chopanda malire cha Mulungu ndi chikhululukiro chachikulu cha Aisrayeli opulumukira nthawi zambiri, ndipo ndi chisonyezero chodabwitsa cha chikhululukiro chake choperekedwa kwa anthu onse. Mulungu analamula Hoseya kuti akwatire hule dzina lake Gomeri. Ena amakhulupirira kuti ankatanthauza mkazi wa mu ufumu wakumpoto wa Israyeli wachigololo. Mulimonse mmene zinalili, silinali ukwati umene munthu ankafuna, chifukwa Gomeri anasiya Hoseya mobwerezabwereza n’kuyamba uhule. Panthaŵi ina akuti Hoseya akukhulupiriridwa kuti anagula Gomeri kwa ogulitsa akapolo, koma anapitiriza kuthamangira kwa okondedwa ake amene anamulonjeza zopindula zakuthupi. Iye anati: “Ndidzathamangira ondikonda amene amandipatsa chakudya changa, madzi, ubweya wa nkhosa, thonje, mafuta ndi chakumwa.” ( Hoseya. 2,7). Ngakhale kuti Hoseya anayesetsa kumuletsa, anapitirizabe kufunafuna mayanjano oipa ndi ena.

N’zokhudza mtima kwambiri mmene Hoseya analandirira mkazi wake wouma khosi mobwerezabwereza – anapitiriza kumukonda ndi kumukhululukira mopanda malire. Gomeri ayenera kuti ankayesetsa kuti apeze zinthu nthawi ndi nthawi, koma ngati zinali choncho, ndiye kuti ananong’oneza bondo kwa nthawi yochepa. Posakhalitsa anabwereranso ku moyo wake wachigololo kuthamangitsa zibwenzi zina.

Zimene Hoseya anachitira Gomeri mwachikondi ndiponso mokhululuka zimasonyeza kukhulupirika kwa Mulungu kwa ife ngakhale pamene ifeyo ndife osakhulupirika kwa iye. Kukhululuka kopanda malire kumeneku sikudalira mmene timachitira ndi Mulungu, koma kuti Mulungu ndi ndani. Mofanana ndi Gomeri, timakhulupirira kuti tingapeze mtendere mwa kuchita zinthu zatsopano zaukapolo; timakana chikondi cha Mulungu poyesa kupeza njira zathu. Panthaŵi ina, Hoseya anayenera kuwombola Gomeri ndi chuma chakuthupi. Mulungu, yemwe ndi chikondi, anapereka dipo lokulirapo—anapereka Mwana wake wokondedwa Yesu “kuti akhale dipo la onse” ( NW )1. Timoteo 2,6). Chikondi chosagwedezeka cha Mulungu, chosalephera, chosatha, “chimapirira zinthu zonse, chimakhulupirira zinthu zonse, chiyembekeza zinthu zonse, chipirira zinthu zonse.”1. Korinto 13,7). Amakhululukiranso chilichonse, chifukwa chikondi "sichiwerengera zoipa" (1. Korinto 13,5).

Ena amene aŵerenga nkhani ya Hoseya angatsutse kuti kukhululukidwa mobwerezabwereza popanda kulapa kumalimbitsa wolakwayo m’machimo ake—kufikira pa kulekerera khalidwe la wochimwayo. Ena anganene kuti kukhululukidwa mobwerezabwereza kumapangitsa wolakwayo kukhulupirira kuti akhoza kulephera kuchita chilichonse chimene akufuna. Komabe, kuti alandire chikhululukiro chochuluka pamafunika kuvomereza kuti munthu amafunikira chikhululukirocho - ndipo amatero mosasamala kanthu za kuchuluka kwa chikhululukirocho. Awo amene amayesa kugwiritsira ntchito chikhululukiro cha Mulungu kulungamitsa kuchimwa kobwerezabwereza sakhululukidwa mwanjira iriyonse chifukwa sadziwa kuti kukhululukidwa nkofunika.

Kugwiritsa ntchito mopitirira muyeso kwa chikhululukiro kumasonyeza kukana osati kuvomereza chisomo cha Mulungu. Kudzikuza koteroko sikubweretsa unansi wosangalatsa ndi woyanjanitsidwa ndi Mulungu. Ngakhale zili choncho, kukana koteroko sikuchititsa kuti Mulungu achotse chikhululukiro chake. Mulungu mwa Khristu amapereka chikhululukiro kwa anthu onse opanda malire, posatengera kuti ndife ndani kapena timachita chiyani.

Iwo amene avomereza chisomo chopanda malire cha Mulungu (monga mwana wolowerera) samachipeputsa chikhululukirochi. Podziwa kuti akhululukidwa mopanda malire, kuyankha kwawo sikungoganizira kapena kukanidwa, koma mpumulo ndi chiyamiko, zomwe zimasonyezedwa m’chikhumbo cha kubwezera chikhululukiro mwachifundo ndi mwachikondi. Pamene takhululukidwa, maganizo athu amachotsedwa ku midadada yomwe imamanga mwamsanga makoma pakati pathu, ndipo timakhala ndi ufulu wokulitsa ubale wathu ndi wina ndi mzake. N’chimodzimodzinso tikamakhululukira anthu amene atilakwira ndi mtima wonse.

N’chifukwa chiyani tiyenera kukhululukira ena amene atilakwira? Chifukwa zimagwirizana ndi mmene Mulungu watikhululukira mwa Khristu. Tiyeni tione zimene Paulo ananena:

Koma khalani okomerana mtima wina ndi mnzake, ndi kukhululukirana wina ndi mnzake, monganso Mulungu anakukhululukirani inu mwa Khristu (Aefeso. 4,32).

Chotero kokerani monga osankhidwa a Mulungu, monga oyera mtima ndi okondedwa, chifundo chochokera mu mtima, kukoma mtima, kudzichepetsa, kudekha, kuleza mtima; ndi kuloleranani wina ndi mzake, ndi kukhululukirana eni okha, ngati wina adandaulira mzake; monga Yehova wakukhululukirani inunso khululukirani. Koma koposa zonse chikoka pa chikondi, chimene chiri chomangira cha ungwiro (Akolose 3,12-14 ndi).

Pamene tilandira ndi kusangalala ndi chikhululukiro chopanda malire chimene Mulungu mwa Khristu watipatsa, tingathe kuyamikira madalitso opereka moyo, ubale, chikhululukiro chopanda malire kwa ena mdzina la Khristu.

Mu chisangalalo cha kuchuluka kwa chikhululukiro chadalitsa ubale wanga.

Joseph Tsoka

Purezidenti
CHISOMO CHOKHUDZANA NDI MADZIKO OTHANDIZA


keralaKukhululuka: Mfungulo Yofunika Kwambiri pa Ubale Wabwino